Książka dostępna w cenie 50 zł w księgarni POD GLOBUSEM w Krakowie:
https://podglobusem.liberglob.pl/jak-aktywnie-zyc-z-nowotworem-poradnik,id92658.html

Jest możliwość sprzedaży wysyłkowej

Książka dostępna w cenie 35 zł w księgarni POD GLOBUSEM w Krakowie:
https://podglobusem.liberglob.pl/

Jest możliwość sprzedaży wysyłkowej

Książka dostępna w cenie 30 zł w księgarni POD GLOBUSEM w Krakowie:
https://podglobusem.liberglob.pl/
Jest możliwość sprzedaży wysyłkowej

Książka dostępna w cenie 30 zł w księgarni POD GLOBUSEM w Krakowie:
https://podglobusem.liberglob.pl/
Jest możliwość sprzedaży wysyłkowej

WYLECZENIE W SZPICZAKU JEST BLISKO…

Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma – MM) to złośliwy nowotwór hematologiczny charakteryzujący się niekontrolowaną klonalną proliferacją komórek plazmatycznych i – w większości przypadków – wytwarzaniem białka monoklonalnego z towarzyszącym uszkodzeniem narządowym. W Polsce jest trzecią pod względem liczby nowych zarejestrowanych przypadków chorobą nowotworową układu limfoidalnego u dorosłych. Stanowi prawie 13% wszystkich nowotworów hematologicznych. Etiopatogeneza szpiczaka nadal budzi wiele wątpliwości. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań szpiczaka plazmocytowego uważa się za chorobę uwarunkowaną wieloma różnorodnymi czynnikami, w tym – stylem życia, ekspozycją zawodową, chorobami współistniejącymi czy predyspozycją genetyczną. Wykazano zwiększone ryzyko rozwoju MM wśród rolników, strażaków i fryzjerów. Udowodniono, iż zależność między pracą w rolnictwie a szpiczakiem występuje zarówno w krótko- jak i długotrwałych ekspozycjach. Wyniki badań przemawiają za podwyższonym ryzykiem rozwoju MM u krewnych chorego na szpiczaka, zwłaszcza w przypadku pokrewieństwa pierwszego stopnia i gdy krewnym tym jest kobieta lub osoba w wieku co najmniej 65 lat w chwili rozpoznania nowotworu. Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania terapii, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Szpiczak to choroba ludzi starszych, mediana w chwili rozpoznania to 70 lat. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo około 2000  pacjentów. Najistotniejsza wiadomość dla chorych jest związana z długością życia ze szpiczakiem. Obecnie średnie przeżycie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku z wprowadzaniem innowacyjnych terapii. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki leczeniu opartemu na stosowaniu: bortezomibu, lenalidomidu, carflilzomibu, pomalidomidu, datatumumabu oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie MM u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak z uwagi na dużą różnorodność tego nowotworu prowadzenie pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej i aktualnej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony zespołu leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została powołana i zarejestrowana „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka„ której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze promocji i ochrony zdrowia. Aby zoptymalizować leczenie chorych w Polsce każdy z nas może pomóc w działaniach statutowych za co z góry składamy szczere i gorące podziękowania.
Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby zespół specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów, rehabilitantów i psychologów w sposób nowoczesny zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka plazmocytowego. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu.   Działamy wspólnie i czekamy na dzień, kiedy szpiczak mnogi stanie się chorobą całkowicie wyleczalną – co miejmy nadzieje, przy aktualnym postępie w medycynie, będzie możliwe w XXI wieku.

prof. dr hab. n. med. ARTUR JURCZYSZYN

PREZES “FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

XII Spotkanie Górskie im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich

Kalendarz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka na 2021 rok

Zalecenia jak leczyć szpiczaka

Aktualności

Daratumumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

14 lat aktywności Fundacji Centrum Leczenia Szpiczak w Polsce

Perspectives on the Risk-Stratified Treatment of Multiple Myeloma

Multiple myeloma: 2022 update on diagnosis, risk stratification, and management

Od 26 maja 2022 roku mamy zarejestrowany w Europie lek cilta-cel CARVYKTI firmy Janssen-Cilag na chorych opornych/nawrotowych ze szpiczakiem plazmocytowym

List do Ministra Zdrowia

Spotkania

Promocja książki “Sztuka Jana Bukowskiego”,1 lipca 2022, Kraków

Daratumumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Udostępnij