Decyzja Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej

Pragnę z radością poinformować, iż z dniem 24 września 2009 roku Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka Decyzją Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej została wpisana do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń na rzecz których Sądy mogą zasądzać nawiązki zgodnie z Kodeksem Karnym.

Aktualny wykaz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę, jest umieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (na samym dole strony – format RTF lub ZIP).

Warszawa dn. 24.09.2009 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
DWOiP V 527 – 1230/09


DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 k.p.a. oraz art. 49a § 2 kk.

Minister Sprawiedliwości

wpisuje Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa wart. 47, 49 i 57a Kodeksu karnego.

Uzasadnienie

Do wykazu prowadzonego na podstawie art. 49a par.2 kk wpisuje się podmioty, których podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na:

  • cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia,
  • cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska,
  • cele związane bezpośrednio z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkachkomunikacyjnych,
  • inny, określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem.

Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, art. 49 i art. 57a kk. muszą dodatkowo obejmować swoją działalnością terytorium całego kraju. Wpisu do wykazu dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Wnioskodawca spełnia ustawowe wymagania konieczne do wpisania do wykazu, obejmując swoją działalnością m.in. stworzenie, prowadzenie i wspieranie działalności diagnostycznej, leczniczej, profilaktycznej, naukowej, badawczej na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego i inne choroby nowotworowe krwi oraz osób zagrożonych tymi chorobami (Rozdział II § 7. pkt 1.1. statutu) a także prowadząc działalność na terytorium całego kraju (Rozdział I § 3 pkt 1 statutu).
Wobec spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich ustawowych wymagań postanowiono jak na wstępie.

Z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
DYREKTOR DEPARTAMENU
Wykonania Orzeczeń i Probacji
Mirosław Przybylski
sędzia


Decyzja Ministra Sprawiedliwości – Oryginał z dn. 24.09.2009 r. » PDF
Decyzja Ministra Sprawiedliwości – Oryginał z dn. 23.08.2011 r. » PDF

Udostępnij