W dniu 19 września 2008 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego nr 17 przed notariuszem Martą Warbińską, Fundator w osobie Barbary Jurczyszyn, zam. w Krakowie, adres: ul. Szafrana 4/26 aktem notarialnym do nr Rep A 3101/2008, ustanowił Fundację, której został nadany Statut w brzmieniu:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka”, zwana dalej FUNDACJĄ działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. Zm.) o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie, realizując zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób chorych na szpiczaka mnogiego, oraz inne nowotworowe choroby krwi lub osób zagrożonych tymi chorobami.
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej, a także może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i filii w kraju i za granicą.
§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Zdrowia.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nadawać tytuł „Honorowego Darczyńcy” i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działania

§ 7

 1. Fundacja została powołana w celu:

  1.1. stworzenia, prowadzenia i wspierania działalności diagnostycznej, leczniczej, profilaktycznej, naukowej, badawczej na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego i inne choroby nowotworowe krwi oraz osób zagrożonych tymi chorobami;
  1.2. zorganizowania, prowadzenia, wspierania, finansowania specjalistycznego ośrodka diagnostyki, leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi, w którym specjaliści z zakresu onkologii, hematologii, chorób wewnętrznych, nefrologii, ortopedii oraz innych specjalności, będą udzielać konsultacji oraz prowadzić leczenie chorych na szpiczaka mnogiego oraz inne nowotworowe choroby krwi;
  1.3. zorganizowania, prowadzenia, wyposażenia, wspierania, finansowania laboratorium badawczego o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym do badania układu krwiotwórczego i odpornościowego;
  1.4. niesienia pomocy chorym na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi oraz wspomagania socjalnego rodzin pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.5. prowadzenia działalności badawczej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
  1.6. prowadzenie działalności kulturalnej, wspieranie rozwoju kultury polskiej i zagranicznej, promowanie osiągnięć kultury
  w społeczeństwie;
  1.7. prowadzenie działalności charytatywnej, niesienie pomocy ludziom ubogim lub przewlekle chorym;
§ 8
 1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:

  1.1. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych, osób prawnych, innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
  1.2. zorganizowanie, prowadzenie i finansowanie specjalistycznego ośrodka leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe;
  1.3. finansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej, innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi;
  1.4. przekazywanie sprzętu medycznego i aparatury medycznej, innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.5. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.6. finansowanie zakupu leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii chorych oraz odczynników, środków koniecznych do diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi;
  1.7. finansowanie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.8. finansowanie prac badawczych, naukowych mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.9. wspieranie działalności oddziałów hematologiczno-onkologicznych;
  1.10. wspieranie placówek, których celem jest pomoc chorym na szpiczaka mnogiego;
  1.11. działalność edukacyjną, oświatową w zakresie organizowania sympozjów, szkoleń, konferencji;
  1.12. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, prawnymi jeżeli ich cele są zbieżne z celami statutowymi fundacji;
  1.13. współpracę z organizacjami prowadzącymi badania kliniczne w dziedzinie hematologii, onkologii, immunologii, z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, tak w kraju, jak i zagranicą;
  1.14. stworzenie forum wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego oraz inne nowotworowe choroby krwi;
  1.15. współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia nowotworów;
  1.16. stworzenie funduszu wspierającego, współfinansującego ponadstandardowe leczenie chorych na szpiczaka mnogiego, inne nowotworowe choroby krwi;
  1.17. finansowanie stypendiów dla lekarzy i personelu medycznego; substydiowanie wyjazdów lekarzy, pracowników naukowych na zjazdy i szkolenia; finansowanie zakupu najnowszej literatury medycznej;
  1.18. organizację, prowadzenie akcji badań przesiewowych, profilaktycznych dotyczących wykrywania, leczenia szpiczaka mnogiego, inne choroby nowotworowe krwi;
  1.19. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz podwyższenia jakości diagnostyki oraz leczenia pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny;
  1.20. działalność wydawniczą i informacyjną w zakresie objętym statutem;
  1.21. przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy w dziedzinie diagnostyki, leczenia szpiczaka mnogiego, innych chorób nowotworowych krwi;
  1.22. udzielanie pomocy doraźnej finansowej i rzeczowej;
  1.22.1   potrzebującym chorym;
  1.22.2   członkom rodzin chorych na szpiczaka mnogiego oraz inne nowotworowe choroby krwi;
  1.22.3   osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, ubogim na ich wniosek;
  1.23. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz statutowymi celami Fundacji;
  1.24. rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;
  1.25. inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji;
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, jeżeli ich są zbieżne z celami statutowymi fundacji.

ROZDZIAŁ III
Działalność pożytku publicznego

§ 9

 1. Określona w statucie działalność stanowiąca działalność w sferze pożytku publicznego może być prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie.
 2. Fundacja prowadzi statutową działalność pożytku publicznego nieodpłatną:

  1. działalność szpitali PKD 86.10.Z;
  2. praktykę lekarską ogólną PKD 86.21.Z;
  3. praktykę lekarską specjalistyczną PKD 86.22.Z;
  4. działalność fizjoterapeutyczną PKD 86.90.A;
  5. działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B;
  6. działalność pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C;
  7. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;
  8. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD 87.10.Z;
  9. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z;
  10. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z;
  11. badania i analizy techniczne PKD 71.20B;
  12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z;
  13. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i technicznych (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, w zakresie biologii medycznej, medycyny oraz innych międzydyscyplinarnych nauk medycznych PKD 72.19.Z;
  14. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;
  15. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (w tym aparatury medycznej) PKD 77.39.Z;
  16. działalność związaną z organizacją tragów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  17. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
  18. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;
  19. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 94.99.Z;
  20. działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 96.09.Z (w tym wykonywanie badań laboratoryjnych);
 3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną:

  1. działalność szpitali PKD 86.10.Z;
  2. praktykę lekarską ogólną PKD 86.21.Z;
  3. praktykę lekarską specjalistyczną PKD 86.22.Z;
  4. działalność fizjoterapeutyczną PKD 86.90.A;
  5. działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B;
  6. działalność pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C;
  7. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;
  8. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD 87.10.Z;
  9. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z;
  10. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z;
  11. badania i analizy techniczne PKD 71.20B;
  12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z;
  13. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i technicznych (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, w zakresie biologii medycznej, medycyny oraz innych międzydyscyplinarnych nauk medycznych PKD 72.19.Z;
  14. działalność związaną z organizacją tragów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
  16. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;
  17. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 94.99.Z;

ROZDZIAŁ IV
Majątek i dochody fundacji

§ 10

 1. Majątek i dochody Fundacji stanowią:

  1. kapitał założycielski w kwocie 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), w tym kwota 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona na działalność gospodarczą, w całości wniesiony przez Fundatora;
  2. darowizny, spadki, zapisy oraz inne nieodpłatne przysporzenia otrzymane z kraju i z zagranicy;
  3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  4. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, dywidendy od udziałów, akcji i innych papierów wartościowych;
  5. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
  6. wpływy pochodzące ze zbiórek krajowych i zagranicznych na imienne konta pomocnicze, tzw. “SOS – imię i nazwisko chorego”;
  7. inne wpływy bieżące;
 2. Majątek i dochody Fundacji będą użyte, na realizację statutowych celów Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
 3. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym wypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenie sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji go na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

§ 11

 1. Fundacja zgodnie i w ramach obowiązujących przepisów prawnych będzie prowadzić działalność gospodarczą służącą do realizacji jej celów statutowych poprzez:

  1. pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z;
  2. działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z;
  3. introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z;
  4. wydawanie książek PKD 58.11.Z;
  5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z;
  6. pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;
  7. działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;
  8. działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;
  9. pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
  10. działalność związaną z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
  11. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność PKD 63.11.Z;
  12. działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;
  13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
  14. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32;
  15. leasing finansowy PKD 64.91.Z;
  16. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
  17. działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
  18. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;
  19. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (w tym aparatury medycznej) PKD 77.39.Z;
  20. pozostałą działalność związaną z udostępnieniem pracowników PKD 78.30.Z;
  21. działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 96.09.Z (w tym wykonywanie badań laboratoryjnych);
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 12
 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Fundacja może tworzyć – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty gospodarcze, tworzyć spółki prawa handlowego oraz do nich przystępować (dalej jednostki gospodarcze).
 2. Kierowanie jednostkami gospodarczymi mogą sprawować bezpośrednio poszczególni członkowie Zarządu Fundacji lub kierownicy powołani przez Zarząd.
 3. Zakres działania jednostek gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników określa regulamin organizacyjny tej jednostki uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji ustala rozmiary prowadzonej działalności poszczególnych jednostek oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia, a także zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji jako organ zarządzający i wykonawczy;
 2. Rada Fundacji jako organ kontroli i nadzoru;
 3. Rada Programowo-Naukowa Fundacji jako organ opiniodawczy i doradczy;

§ 14

Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.
 3. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji wybierany przez Fundatora.
 5. W przypadku śmierci Fundatora kompetencja powołania bądź odwołania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu przysługuje Radzie Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora. Postanowienia § 14 pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Członkostwo członka Zarządu wygasa na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci.

§ 15
 1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundację. Decyzję podejmuje Prezes Zarządu Fundacji. Przyznanie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu należy do kompetencji Fundatora. Postanowienia § 14 pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy bądź na podstawie innego stosunku prawnego. Decyzje co do zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia podejmuje Fundator w przypadku Prezesa Zarządu, zaś w przypadku pozostałych członków Zarządu decyzje podejmuje Prezes Zarządu. Postanowienia § 14 pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Zarząd Fundacji jest powołany w celu prowadzenia wszystkich spraw Fundacji niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności do:

 1. ustalania programów działania i sposobów ich realizacji;
 2. uchwalania rocznych planów finansowych;
 3. ustalania struktury i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
 4. powoływania zespołów doradczych, nawiązywania współpracy z innymi osobami w celu realizowania celów statutowych Fundacji;
 5. podziału dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele;
 6. podejmowania decyzji o wydzieleniu funduszy;
 7. przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i dotacji na rzecz Fundacji;
 8. sprawowania zarządu majątkiem Fundacji;
 9. podejmowania decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 10. przedstawiania do wiadomości Rady Fundacji programów działania oraz prawidłowości wykorzystywania środków finansowych Fundacji;
 11. tworzenia placówek terenowych Fundacji;
 12. podejmowania decyzji w sprawie przyznania odznak, medali honorowych, tytułu “Honorowego Darczyńcy”, innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację;

§ 17
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być wysłane drogą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać poprzez:

  1. jednoczesne zgromadzenie członków Zarządu w jednym miejscu;
  2. komunikowanie się członków Zarządu przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystywaniu środków telekomunikacyjnych bądź audiowizualnych.
 4. Miejscem odbycia posiedzenia Zarządu jest miejsce wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 6. Posiedzenie może odbyć się w każdym czasie i miejscu bez uprzedniego zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu i wszyscy członkowie wyrażą na nie zgodę.
 7. Podjęcie uchwały przez Zarząd następuje:

  1. przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu;
  2. poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej;
  3. w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Zarządu;
 8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniami Zarządu. Podejmowanie Uchwał w tym trybie inicjuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. W takim wypadku, na piśmie zawierającym treść uchwały każdy członek Zarządu składa swój podpis oddzielnie na otrzymanym egzemplarzu dokumentu, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy jest jej przeciwny, czy też wstrzymuje się od głosu. Brak wzmianki i złożenie podpisu pod treścią uchwały oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające treść uchwały może być przesłane do członka Zarządu także drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej. Głosujący członek Zarządu może oddać swój głos przesyłając treść uchwały także drogą faksową bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku gdy uchwały podjęte zostają poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej elektronicznej (np. telekonferencje, videokonferencje) lub systemów i sieci komputerowych, będą one ważne wówczas, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwały. Podjęcie uchwały w trybie opisanym w niniejszym ustępie wymaga udokumentowania poprzez spisanie treści przyjętej uchwały na następnym posiedzeniu Zarządu, z zaznaczeniem, iż była ona przyjęta w określonej dacie poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Członkowie Zarządu zobowiązani są podać w formie pisemnej informacje o adresie dla doręczeń, adresie poczty elektronicznej, telefonu bądź numeru faksu, na który mogą być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Członków Zarządu, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu, uważa się za prawidłowo zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.

§ 18
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
 2. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno określać osobę upoważnioną oraz zakres umocowania oraz termin wygaśnięcia.
 3. Zarząd przedstawia Fundatorowi oraz Radzie Fundacji corocznie sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

§ 19

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę wewnętrzną nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku śmierci Fundatora kompetencja powołania i odwołania członka Rady Fundacji przysługuje Radzie Fundacji. Rada Fundacji podejmuje decyzje o powołaniu bądź odwołaniu członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem iż w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku, gdy Rada Fundacji nie może podjąć uchwały, w tym w szczególności z powodu braku wystarczającej liczby członków Rady, uchwałę w przedmiocie powołania bądź odwołania członka Rady Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji nie mogą być jednocześnie w Radzie Fundacji. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji;
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać od Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami. Decyzje podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.
 7. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Rady Fundacji i z tym dniem wygasa jego mandat. W przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać członka Rady Fundacji. Postanowienia § 19 punkt 3 stosuje się odpowiednio. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również w przypadku śmierci członka Rady Fundacji albo złożenia rezygnacji na piśmie, z chwilą doręczenia takiego oświadczenia Zarządowi Fundacji.

§ 20
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należą:

  1. nadzór nad działalnością Fundacji;
  2. sprawowanie kontroli wewnętrznej;
  3. przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. reprezentowanie Fundacji w stosunkach w członkiem Zarządu;
  5. sporządzanie wniosków i propozycji związanych z działalnością statutową Fundacji.
  6. w razie potrzeby wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji;
 2. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

  1. żądania od Zarządu złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień;
  2. kontroli w każdym czasie ksiąg i dokumentów Fundacji oraz żądania złożenia wyjaśnień przez Zarząd;

§ 21
 1. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady, przy czym w przypadku pierwszej Rady funkcję Przewodniczącego powierza Fundator.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu Fundacji.
 3. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji może być wysłane drogą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą się odbywać poprzez:

  1. jednoczesne zgromadzenie członków Rady Fundacji w jednym miejscu;
  2. komunikowanie się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystywaniu środków telekomunikacyjnych bądź audiowizualnych.
 5. Miejscem odbycia posiedzenia Rady jest miejsce wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.
 6. Posiedzenie może odbyć się w każdym czasie i miejscu bez uprzedniego zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Fundacji i wszyscy członkowie wyrażą na nie zgodę.
 7. Posiedzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący posiedzenia Rady. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego wyznaczona.
 8. Podjęcie uchwały przez Radę Fundacji następuje:

  1. przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu;
  2. poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej;
  3. w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Rady Fundacji;
 9. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniami Rady. Podejmowanie Uchwał w tym trybie inicjuje osoba zwołująca posiedzenie Rady Fundacji. W takim wypadku, na piśmie zawierającym treść uchwały każdy członek Rady Fundacji składa swój podpis oddzielnie na otrzymanym egzemplarzu dokumentu, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy jest jej przeciwny, czy też wstrzymuje się od głosu. Brak wzmianki i złożenie podpisu pod treścią uchwały oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy członek Rady Fundacji i może być ono wysłane do każdego członka Rady Fundacji z osobna. Pismo zawierające treść uchwały może być przesłane do członka Rady Fundacji także drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej. Głosujący członek Rady Fundacji może oddać swój głos przesyłając treść uchwały także drogą faksową bądź za pomocą poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym zostają podjęte większością głosów członków Rady Fundacji zawiadomionych.
 10. W przypadku gdy uchwały podjęte zostają poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej elektronicznej (np. telekonferencje, videokonferencje) lub systemów i sieci komputerowych, będą one ważne wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektów uchwały. Podjęcie uchwały w trybie opisanym w niniejszym ustępie wymaga udokumentowania poprzez spisanie treści przyjętej uchwały na następnym posiedzeniu Rady Fundacji, z zaznaczeniem, iż była ona przyjęta w określonej dacie poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 11. Członkowie Rady Fundacji zobowiązani są podać w formie pisemnej informacje o adresie dla doręczeń, adresie poczty elektronicznej, telefonu bądź numeru faksu, na który mogą być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Członków Rady Fundacji, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu, uważa się za prawidłowo zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.
 12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 13. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje zwyczajne posiedzenie Rady raz do roku, a nadzwyczajne wedle uznania lub na wniosek członka Rady lub Zarządu Fundacji.
 14. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

§ 22

Rada Programowo-Naukowa Fundacji

 1. Organem opiniodawczym i doradczym Fundacji jest Rada Programowo-Naukowa. Członków Rady Programowo-Naukowej powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Rada Programowo-Naukowa nie jest organem kolegialnym. Każdy z członków Rady Programowo-Naukowej wykonuje uprawnienia ustalone w Statucie samodzielnie.
 3. Rada Programowo-Naukowa składa się z co najmniej z 3 osób. Powołanie członków Rady Programowo-Naukowej następuje na czas nieoznaczony. Rada Programowo-Naukowa podejmuje ustaloną Statutem działalność pod warunkiem, powołania przez Prezesa Zarządu Fundacji wymaganej przez Statut liczby członków Rady Programowo-Naukowej. W przeciwnym wypadku jedynymi organami Fundacji pozostają Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 4. Członkami Rady Programowo-Naukowej mogą być osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych, którzy wspierają Fundacje merytorycznie, naukowo, finansowo, organizacyjnie bądź rzeczowo.
 5. Spośród członków Rady Programowo-Naukowej Prezes Zarządu wybiera Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej, który kieruje pracami Rady.
 6. Członkostwo w Radzie Programowo-Naukowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji, z chwilą złożenia takiego oświadczenia na piśmie bądź odwołania.
 7. Odwołanie członka Rady Programowo-Naukowej Fundacji następuje w wyniku:

  1. Sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  2. Zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Rady.

§ 23

Do zadań Rady Programowo-Naukowej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 2. doradztwo w zakresie tematów, form i metod działania;
 3. proponowanie kierunków działania Fundacji;
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd fundacji;
 5. konsultacje naukowe, merytoryczne działalności Fundacji;

§ 24
 1. Posiedzenia Rady Programowo-Naukowej mogą się odbywać w miarę potrzeby. Posiedzenia Rady Programowo-Naukowej mogą być zwołane przez Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Programowo-Naukowej, Przewodniczącego Rady bądź Fundatora.
 2. Członkowie Rady Programowo-Naukowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.

ROZDZIAŁ VII
Rok obrachunkowy

§ 25

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutu

§ 26

Zmian Statutu może dokonywać Fundator. W przypadku śmierci Fundatora kompetencja przysługuje Zarządowi Fundacji.

ROZDZIAŁ IX
Połączenie z inną fundacją

§ 27

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, przystępować do innej fundacji dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją, przystąpienie do innej fundacji nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją, przystąpienia do innej fundacji właściwy jest Zarząd.

ROZDZIAŁ X
Likwidacja Fundacji

§ 28

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została powołana lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora decyzje o likwidacji, powołaniu likwidatorów podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. W razie zaistnienia okoliczności będących podstawą likwidacji, likwidatorem Fundacji zostaje Prezes Zarządu, chyba że Fundator postanowi o ustanowieniu likwidatorami innych osób w uchwale o likwidacji.
 3. Likwidator sporządza bilans likwidacji na dzień otwarcia likwidacji, w którym umieszcza wszystkie przedmioty według ich wartości zbywczej.>
 4. Po ściągnięciu wierzytelności i spłacie zobowiązań likwidator spienięża pozostały majątek Fundacji i przekazuje tak uzyskaną kwotę na rzecz jednej z organizacji krajowych zajmujących się realizacją celu Fundacji.
 5. O likwidacji Fundacji likwidator powiadamia Ministra Właściwego ds. Zdrowia.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Koszty administracyjne, organizacyjne, wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji, wyodrębniane w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
Udostępnij